Stunna 4 Vegas performs 'Pay Me To Speak' for Ctrl